Διαθέτουμε την πλέον σύγχρονη συσκευή ηλεκτρικών διασκοπήσεων στον Ελληνικό χώρο, με την οποία μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μετρήσεις ηλεκτρικής αντίστασης (Electrical Resistivity), ίδιου δυναμικού (Spontaneous Potential) και ακτίνων γ (Gamma-ray). Σε συνδυασμό με το κατάλληλο λογισμικό Well Cad της εταιρίας Alt αναλύουμε και ερμηνεύουμε τα δεδομένα της διασκόπησης, τα οποία μας προδίδουν τη θέση των υδροφόρων στρωμάτων, την κίνηση του υπόγειου νερού, τα χαρακτηριστικά των πετρωμάτων με σκοπό την βέλτιστη απόδοση του έργου.

Οι διαγραφίες είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη συλλογή πρόσθετων γεωλογικών ή και γεωτεχνικών στοιχείων κατά μήκος της γεώτρησης και περιβάλλον αυτής. Πιο αναλυτικά μπορούμε να αναλάβουμε τα εξής είδη διαγραφιών:
· Φυσική ακτινοβολία γ (Gamma-ray)
· Φυσικού δυναμικού (SP)
· Καταγραφή ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης (Resistivity)
· Καταγραφή διαμέτρου γεώτρησης (3arm-caliper)

Με τις οποίες επιτυγχάνεται η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του εδάφους έτσι ώστε να μας αποκαλύψουν
· Την στρωματογραφία- δομή , σε όλο το μήκος της γεώτρησης (αποφεύγοντας σφάλματα μιας κακής δειγματοληψίας
· Τον τύπο του υδροφορέα (λιθολογία), την θέση των υδροφόρων στρωμάτων (άρα μας βοηθούν στη σωστή τοποθέτηση των φιλτροσωλήνων)
· Την αποθηκευτική ικανότητα (πορώδες), τον κορεσμό σε νερό και την παραγωγικότητα (διαπερατότητα)
· Την αλατότητα και τη θερμοκρασία του νερού (προσδιορισμός υφάλμυρων θέσεων και αποφυγή τους – απομόνωση τους κατά την σωλήνωση της γεώτρησης
· Της ζώνες υδροφορίας
· Το βάθος του βραχώδους υποβάθρου
· Την τεχνική κατάσταση της γεώτρησης

Να σημειωθεί ότι η εκτέλεση διαγραφιών θεσμικά εισάχθηκε με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 292/12-3-2003).
Εικόνα αριστερά από τα στοιχεία επικοινωνίας του γεωλόγου με χάρτες και όργανα γεωλογίας.
Στοιχεία επικοινωνίας
Ζαβρίδης Κωνσταντίνος
Γεωλόγος Α.Π.Θ.
Σταθερό: 2351100238
Φαξ: 2351100238
Κινητό: 6973887216
Κατερίνη  ΤΚ: 60100
Εικόνα αριστερά από την φόρμα επικοινωνίας των επισκεπτών με κύβο που απεικονίζει στις πλευρές του εικονίδια για το τηλέφωνο, e-mail και διεύθυνση.
Επικοινωνία
Αποστολή
Κωνσταντίνος Ζαβρίδης,Γεωλόγος,Well logging γεωτρήσεων,Γεωτρήσεις,Υδρογεωτρήσεις,Διαγραφία,Κατασκευή γεωτρήσεων,Κατερίνη,Πιερία
Real Time Reservations & Web Site development powered by SecureShop